Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721975

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 września 2019 r.
III SA/Po 411/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak (spr.).

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2019 r. przy udziale sprawy ze skargi P. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego postanawia:

I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

II. zwrócić skarżącemu kwotę (...)- ((...)) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), skarżący może cofnąć skargę. Przy czym cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Pismem z dnia (...) września 2019 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę. Sąd uznał, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. Skarga został cofnięta przed skierowaniem sprawy do rozpoznania.

Z tego względu Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. orzekł o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.