Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131205

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 września 2016 r.
III SA/Po 408/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P., P. Z., P. K. - wspólników spółki cywilnej P.U. K. s.c. (...), Z., K. w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, po wznowieniu postępowania; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca została zobowiązana do uiszczenia solidarnie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wpisu od skargi w kwocie 200 zł, pod rygorem jej odrzucenia (k. 8-10 akt sądowych). Wezwanie zostało doręczone adresatowi w dniu 8 czerwca 2016 r. (k. 26-31 akt sądowych).

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu - art. 220 § 3 p.p.s.a.

Termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał z dniem 17 czerwca 2016 r. (piątek). Strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.