Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026878

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 lutego 2009 r.
III SA/Po 403/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tadeusz Geremek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz M. Geremek Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi spólki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym postanowieniem z dnia 13 listopada 2008 r. tutejszy Sąd odmówił skarżącej spółce przyznania prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2008 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500,00 zł w terminie 7 dni od doręczenia pisma pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało jej doręczone w dniu 18 grudnia 2008 r.

(k. 55 akt).

Strona skarżąca nie uiściła żądanego wpisu w przepisanym terminie 7 dni, wobec czego jej skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

T.M.d

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.