Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 października 2016 r.
III SA/Po 401/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. na orzeczenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia... w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga A. i M. wspólników spółki cywilnej "..." na orzeczenie Zarządu Województwa... z dnia....

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 8 czerwca 2016 r. skarżący zostali wezwani do podpisania skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania w tym przedmiocie, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie w tym względzie doręczono skarżącym w dniu 13 czerwca 2016 r. A. i M. przedłożyli podpisaną skargę, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w dniu 1 lipca 2016 r.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił skarżącym przywrócenia terminu do uzupełniania ww. braku formalnego skargi. Orzeczenie to stało się prawomocne z dniem 4 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Brakiem formalnym skargi, którego nieusunięcie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. powoduje odrzucenie skargi jest m.in. niepodpisanie skargi (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżący, pomimo wezwania, nie uzupełnili wskazanego braku formalnego skargi w terminie do dnia 20 czerwca 2016 r. Prawomocnym postanowieniem z dnia 20 lipca 2016 r. Sąd odmówił skarżącym przywrócenia terminu do uzupełniania braku formalnego skargi.

W związku z powyższym skarga podlegała odrzuceniu na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. w związku z art. 64 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.