Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131195

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 października 2016 r.
III SA/Po 390/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska Szymon Widłak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2016 r. przy udziale sprawy ze skargi L. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012 w pomniejszonej wysokości postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

(...) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) marca 2016 r., w której utrzymano w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w L. z dnia (...) lipca 2015 r. o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowych na rok 2012 w pomniejszonej wysokości. Jedną z przyczyn, dla których organ ARiMR pomniejszył wnioskowane płatności była okoliczność wykluczenia z płatności rolnośrodowiskowych na rok 2010 działki rolnej M oraz X.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie z urzędu m.in. jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego.

W świetle regulacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 262 z późn. zm.) jednym z warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowych jest realizacja 5-letniego zobowiązania rolnośrodowiskowego (§ 2 ust. 1 pkt 3). Zobowiązanie to - co do zasady - nie podlega zmianie w trakcie jego realizacji (§ 5 ust. 1). Na tej ostatniej zasadzie, odnosząc ją do początku zobowiązania skarżącej w roku 2010, przy rozstrzyganiu kontrolowanej sprawy, powołał się - jako jeden z motywów rozstrzygnięcia - organ ARiMR.

Jako że sprawa kontroli decyzji w przedmiocie przyznania skarżącej płatności rolnośrodowiskowych na rok 2010, w której badaniu będą podlegać między innymi kwestie istotne dla kontroli legalności decyzji zaskarżonej w niniejszym postępowaniu, zawisła przed tut. Sądem (sygn. akt III SA/Po 344/16) i oczekuje na wyznaczenie rozprawy, w niniejszej sprawie zaszła konieczność sięgnięcia do art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.