Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484470

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
III SA/Po 355/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. sp. z o.o. w P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia... stycznia 2014 r. nr... w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia

1.

przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi,

2.

uchylić punkt drugi postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Po 355/14.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę P. sp. z o.o. w P.na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia... stycznia 2014 r., nr..., ze względu na uchybienie przez stronę terminowi do uiszczenia wpisu. Orzeczenie to zostało doręczone skarżącej spółce w dniu... maja 2014 r. (k....).

Pismem z dnia... czerwca 2014 r. strona skarżąca zwróciła się o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu. W uzasadnieniu strona wskazała, że dyspozycja przelewu wpisu sądowego została złożona w dniu... marca 2014 r., tzn. w sytuacji, w której otwarty był bieg do uzupełniania braków formalnych skargi. Na skutek przyczyn technicznych w dniu złożenia dyspozycji przelewu nie został on zrealizowany przez bank.

Powyższą okoliczność potwierdza zaświadczenie wydane przez Bank... w dniu... maja 2014 r., które zostało załączone do wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W myśl art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W rozpoznawanym przypadku wnioskodawczyni uprawdopodobniła, że nie z jej winy doszło do uchybienia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Z zaświadczenia Banku... z dnia... maja 2014 r. wynika, że dyspozycja przelewu wpisu od skargi została złożona przez spółkę w dniu... marca 2014 r., tzn. w terminie do uzupełniania wskazanego braku formalnego skargi. Na skutek przyczyn technicznych w dniu złożenia dyspozycji przelewu nie został on zrealizowany przez bank.

Sąd stwierdził, że wniosek skarżącej o przywrócenie terminu został złożony w przewidzianym przez ustawę terminie. Skarżąca dochowała należytej staranności w prowadzeniu własnych spraw. Okoliczności te uzasadniają przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

W punkcie drugim sentencji Sąd uchylił rozstrzygnięcie z dnia 21 maja 2014 r. w przedmiocie zwrotu stronie skarżącej kwoty... zł z tytułu wpisu od skargi, na podstawie art. 165 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.