Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195210

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 stycznia 2017 r.
III SA/Po 353/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi x na postanowienie Dyrektora OR ARiMR z dnia (...) w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić zażalenie na postanowienie z dnia 17 listopada 2015 r. odmawiające wyłączenia referendarza sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2015 r. Sąd odmówił wyłączenia referendarza sądowego.

Strona wniosła zażalenie od tego postanowienia (k. 74). Została wezwana do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie (...) zł - k. 90 i k. 93 akt.

Strona wniosła w odpowiedzi zażalenie na zarządzenie o wysokości wpisu oraz o prawo pomocy. Oba postępowania zostały prawomocnie ukończone. NSA postanowieniem z dnia 18 listopada 2016 r. oddalił bowiem zażalenie na zarządzenie o wysokości wpisu - k. 168.

WSA w Poznaniu postanowieniem z dnia 11 maja 2016 r. umorzył postępowanie w zakresie prawa pomocy. Zażalenie na to postanowienie zostało oddalone na mocy postanowienia NSA z dnia 13 lipca 2016 r.

Wobec tego stronę wezwano pismem z (...) r. do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia - k. 181.

x nie uiścił w wymaganym terminie żądanego wpisu. Wniósł on nowe wnioski - o uchylenie pisma - zarządzenia z dnia (...) r. oraz o prawo pomocy i o wyłączenie referendarza.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) określanej dalej jako p.p.s.a. zażalenie od którego mimo wezwania nie uiszczono wpisu podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie zarządzenie o wpisie (...) zł było prawomocne i nie podlegało zaskarżeniu. Strona wniosła nowy wniosek o prawo pomocy, jednak postępowanie w tym zakresie zostało już ostatecznie i prawomocnie zakończone przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. We wniosku o prawo pomocy nie udokumentowano istotnej zmiany okoliczności dotyczących sytuacji strony. Nowy wniosek o prawo pomocy nie wywoływał wobec tego skutków prawnych.

Strona nie wykonała żądania w zakresie uiszczenia wymaganego wpisu (...) zł i dlatego jej zażalenie podlegało odrzuceniu o czym postanowiono w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.