Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131142

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 września 2016 r.
III SA/Po 345/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. L. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) marca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości z sankcjami wieloletnimi; postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie 100,00 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący K. L., pismem z dnia 12 maja 2016 r., został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100,00 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 11 akt sądowych).

Wezwanie zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 16 maja 2016 r. (k. 13 akt sądowych). Końcowy termin na uiszczenie opłaty upływał z dniem 23 maja 2016 r. (poniedziałek).

Skarżący, co wynika z dowodu uiszczenia opłaty (k. 14 akt sądowych), uiścił wpis od skargi w dniu 24 maja 2016 r., czyli na drugi dzień po upływie terminu na dokonanie wskazanej czynności.

Skarżący dwukrotnie był zobowiązywany (k. 17 oraz k. 28 akt sądowych) do przedstawienia dowodu określającego datę zlecenia przelewu dla operacji uiszczenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie, pod rygorem przyjęcia, że data obciążenia rachunku bankowego skarżącego (dzień 24 maja 2016 r.?) jest data uiszczenia wpisu.

Skarżący nie wykonał wezwania i nie przedłożył dowodów dotyczących daty złożenia zlecenia zapłaty wpisu od skargi. W konsekwencji Sąd przyjął, że data uiszczenia wpisu od skargi przypada na dzień 24 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Natomiast skarga, od której nie został uiszczony wpis (uiszczono go prawnie bezskutecznie) podlega odrzuceniu - art. 220 § 3 p.p.s.a.

Stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 3, art. 220 § 3 oraz art. 232 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.