III SA/Po 321/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548502

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 września 2018 r. III SA/Po 321/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu dotacji do budżetu miasta postanawia: uchylić postanowienie z dnia 3 lipca 2018 r.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone na adres strony w dniu (...) r. - k. (...).

W wymaganym 7 dniowym terminie wpis nie został uiszczony.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: p.p.s.a.), orzekł postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. o odrzuceniu skargi.

W zażaleniu strona skarżąca twierdziła, że nie otrzymała powyższego wezwania do uiszczenia wpisu od skargi, gdyż w dniu (...) r. nikt nie odbierał w jej imieniu takiego pisma sądowego.

Na wezwanie Sądu strona skarżąca oświadczyła, że osoba podpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wezwania do uiszczenia wpisu od skargi nie jest zatrudniona u niej na żadnym stanowisku, wykonuje ona bowiem usługi rehabilitacyjne i z zakresu fizjoterapii jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Nie była ona nigdy upoważniona do odbioru przesyłek adresowanych do strony skarżącej - k. (...) akt.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd stwierdził, że zażalenie jest oczywiście uzasadnione, albowiem nie doszło w sprawie do skutecznego doręczenia stronie skarżącej wezwania do uiszczenia wpisu od skargi.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.