Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585903

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2018 r.
III SA/Po 310/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi B. B. na decyzję Inspektor Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2018 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy odroczenia terminu wykonania zaległej kary administracyjnej i rozłożenia jej na raty, umorzenia jej w całości; postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca skorzystała z prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 października 2018 r. (k. 56 akt sądowych).

Pismem z dnia 5 listopada 2018 r. strona została zobowiązana do usunięcia braków zażalenia poprzez podpisanie zażalenia, nadesłanie jednego egzemplarza odpisu podpisanego zażalenia oraz nadesłanie dokumentu, z którego wynika uprawnienie do podpisania zażalenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia (k. 58 akt sadowych).

Wezwanie zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 7 listopada 2018 r. (k. 59 akt sądowych). Termin na jego wykonanie upływał z dniem 14 listopada 2018 r. (środa).

Każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a.). Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom - art. 47 § 1 p.p.s.a. Natomiast podmiot działający za osobę prawną ma obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu - art. 29 p.p.s.a.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia, pomimo wyczerpania trybu z art. 49 § 1 p.p.s.a. oraz upływu ustawowego terminu, nie zostało wykonane.

W konsekwencji zażalenie posiada wady uniemożliwiające nadanie mu merytorycznego biegu.

Z uwagi na powyższe, na podstawie 197 § 2 w związku z art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.