III SA/Po 28/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

III SA/Po 28/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662215

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r. III SA/Po 28/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz M. Geremek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2006 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. M.G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2006.

Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2015 r. M.G. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Dnia 4 lutego 2014 r. przesyłka zawierająca powyższe zarządzenie została doręczona B. G. (dorosłemu domownikowi skarżącej).

W zakreślonym terminie nie został uiszczony zakreślony wpis sądowy od skargi w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r.t.j., poz. 270) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.