Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720669

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 września 2019 r.
III SA/Po 279/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lutego 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i określenia jego wysokości za poszczególne miesiące 2014 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na wskazaną w sentencji decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji stwierdzającej powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i określenia jego wysokości za poszczególne miesiące 2014 r. w łącznej kwocie (...) zł.

Postanowieniem z (...) kwietnia 2019 r. starszy referendarz sądowy WSA w Poznaniu zwolnił skarżącego od wpisu od skargi ponad (...) zł i oddalił wniosek w pozostałym zakresie.

Postanowieniem z (...) sierpnia 2019 r. Sąd prawomocnie odrzucił sprzeciw od postanowienia z (...) kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, doręczając jednocześnie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu z (...) maja 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu (...) czerwca 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu od skargi bezskutecznie upłynął (...) czerwca 2019 r. (poniedziałek).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na nieuiszczenie wpisu od skargi.

Skarżący, w związku z postanowieniem starszego referendarza sądowego WSA w Poznaniu z (...) kwietnia 2019 r., był zobowiązany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł.

Na podstawie art. 220 § 1 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, doręczając jednocześnie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu z (...) maja 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro w wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.