III SA/Po 244/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2499471

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2018 r. III SA/Po 244/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2018 r. Nr (...) w przedmiocie zwrotu dotacji do budżetu miasta; postanawia sprostować z urzędu błędne oznaczenie daty wydania orzeczenia oraz daty rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, zawarte w komparycji postanowienia o odrzuceniu skargi w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III SA/Po 244/17 - poprzez wpisanie w miejsce "25 kwietnia 2017 r." prawidłowej daty "25 kwietnia 2018 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu dotacji do budżetu miasta.

W komparycji powyższego orzeczenia została popełniona omyłka w oznaczeniu daty wydania tego orzeczenia oraz w oznaczeniu daty posiedzenia, na którym rozpoznano sprawę - poprzez błędne wpisanie "25 kwietnia 2017 r.", podczas gdy z akt postępowania jednoznacznie wynika, że datą wydania postanowienia i rozpoznania sprawy jest "25 kwietnia 2018 r.". Przedmiotowy błąd ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej (redakcyjnej), którą należało z urzędu sprostować.

W tej sytuacji Sąd orzekł, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.