Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2697458

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2019 r.
III SA/Po 208/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska (spr.).

Sędziowie WSA: Ireneusz Fornalik Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2019 r. przy udziale sprawy ze skargi E. S. na postanowienie Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej odmowy uchylenia decyzji w sprawie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania uchyla zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej: "k.p.a.", stwierdził uchybienie przez E. S. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z (...) listopada 2018 r.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wskazano, że decyzję organu pierwszej instancji doręczono stronie 15 listopada 2018 r. Określony w art. 129 § 2 k.p.a. czternastodniowy termin do wniesienia odwołania upłynął zatem 29 listopada 2018 r. Strona zaś odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji wniosła 3 grudnia 2018 r., czyli po upływie terminu. Skutkuje to stwierdzeniem uchybienia tego terminu na podstawie art. 134 k.p.a.

W aktach administracyjnych znajduje się:

1. zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki nr (...), doręczonej skarżącemu 15 listopada 2018 r.; na potwierdzeniu tym nie ma adnotacji wskazującej, aby znajdowała się w niej decyzja organu pierwszej instancji;

2. odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji, w którym (str. 5 odwołania) strona podniosła, że decyzję organu pierwszej instancji doręczono jej 19 listopada 2018 r., wraz z odpisami innych decyzji, w przesyłce poleconej nr (...).

W skardze strona zarzuciła:

1. naruszenie art. 134 k.p.a. przez bezzasadne zastosowanie z uwagi na błędne uznanie, że strona uchybiła terminowi do wniesienia odwołania;

2. naruszenie art. 129 § 2 k.p.a. przez błędne obliczenie terminu do wniesienia odwołania;

3. uniemożliwienie stronie czynnego udziału w postępowaniu przez niezawiadomienie jej o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego i uniemożliwienie wyjaśnienia okoliczności związanych z terminowością wniesienia odwołania;

4. brak należytej staranności przy wyjaśnieniu sprawy zarówno przez organ odwoławczy (przez błędne obliczenie terminu do wniesienia odwołania i brak odniesienia się do wad prawnych zaskarżonej odwołaniem decyzji), jak i organ pierwszej instancji (przez niezasadne nieuwzględnienie żądania strony).

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i polecenie organowi odwoławczemu rozpatrzenia odwołania jako wniesionego w terminie.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, wnosząc o oddalenie skargi. Ponadto wskazano, że przesyłka zawierająca zaskarżoną odwołaniem decyzję miała nr (...), zaś podany przez stronę numer przesyłki nie dotyczy niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Skarga zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie jej zarzuty są zasadne.

Przyczyną uwzględnienia skargi jest brak wykazania przez organ, że decyzja organu pierwszej instancji znajdowała się w przesyłce nr (...), doręczonej skarżącemu 15 listopada 2018 r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru tej nie wynika bowiem w żaden sposób, aby znajdowała się w niej decyzja organu pierwszej instancji. Gołosłowne są zatem twierdzenia organu odwoławczego w tym zakresie.

Organ odwoławczy miał szczególny obowiązek zwrócenia uwagi na terminowość wniesienia odwołania, gdyż strona podniosła w nim (str. 5 odwołania), że decyzję organu pierwszej instancji doręczono jej 19 listopada 2018 r., wraz z odpisami innych decyzji, w przesyłce poleconej nr (...). Organ odwoławczy nie odniósł się w zaskarżonym postanowieniu do tego argumentu, poprzestając na gołosłownym stwierdzeniu, że zaskarżona odwołaniem decyzja znajdowała w innej przesyłce - nr (...). Podniesienie zaś w odpowiedzi na skargę, że podany w odwołaniu numer przesyłki nie dotyczy niniejszej sprawy nie jest poparte żadnym uzasadnieniem.

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 129 § 2 k.p.a.). Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia uchybienie terminu do wniesienia odwołania (art. 134 k.p.a.).

Organ w zaskarżonym postanowieniu nie wykazał, aby odwołanie wniesiono po terminie, naruszając art. 134 w zw. z art. 129 § 2 k.p.a. Nie podjął wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy (art. 7 k.p.a.), nie zebrał i nie rozpatrzył w wyczerpujący sposób całego materiału dowodowego (art. 77 § 1 k.p.a.) i na podstawie jego całokształtu nie ocenił, czy odwołanie wniesiono w terminie.

Powyższe mogło mieć wpływ na wynik sprawy, stąd Sąd, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Nie są natomiast zasadne pozostałe zarzuty skargi, gdyż:

1. organ jedynie przed wydaniem decyzji, a nie postanowienia, ma obowiązek umożliwić stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 k.p.a.),

2. jeżeli organ stwierdza uchybienie terminu do wniesienia odwołania, nie może odnieść się do wad prawnych zaskarżonej odwołaniem decyzji.

Ponownie rozpatrując sprawę organ odwoławczy uwzględni uwagi poczynione przez Sąd. W szczególności - w związku z tym, że to na nim ciąży obowiązek wykazania, czy i kiedy zaskarżoną odwołaniem decyzję skutecznie doręczono stronie - organ odwoławczy udokumentuje, że doręczona skarżącemu 15 listopada 2018 r. przesyłka nr (...) zawierała decyzję organu pierwszej instancji. W przeciwnym razie nie będzie podstaw do stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.