Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 października 2006 r.
III SA/Po 204/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska As. sąd. Szymon Widłak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2006 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej sprawy ze skargi M.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) roku w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia:

I.

umorzyć postępowanie w sprawie,

II.

zwrócić skarżącemu M.D. połowę z uiszczonego wpisu w kwocie (...) ((...)) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia 2 października 2006 r., przed rozpoczęciem rozprawy pełnomocnik skarżącego cofnął skargę. Mając na uwadze, iż cofnięcie skargi nie jest niedopuszczalne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało postanowić jak we wstępie.