Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195211

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 stycznia 2017 r.
III SA/Po 2/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi a na rozstrzygnięcie Rady b z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy finansowej postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie (...) zł

Uzasadnienie faktyczne

b pismem z dnia (...) poinformowało a o wynikach posiedzenia Rady b z dnia (...) r. w trakcie którego rozpatrywano jego wniosek o przyznanie pomocy na operację (...). W ramach dokonanej oceny wniosek ten zyskał ostatecznie (...) punktów i zajął (...) miejsce na liście ocenionych operacji, został zatem wybrany do finansowania. Nie mieści się on jednak w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr (...).

a złożył protest, zgodnie z pouczeniem zawartym w powyższym piśmie. Został on skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd Samorządu Województwa za pośrednictwem b.

Pismem z dnia (...) Rada b poinformowała a o nieuwzględnieniu w dniu (...) powyższego protestu w całości. Poinformowano go o przekazaniu protestu wraz ze stanowiskiem Rady b do Samorządu Województwa. Jednocześnie został on pouczony o prawie do wniesienia skargi od nieuwzględnienia protestu do WSA w Poznaniu.

Pismem z dnia (...) r. a wniósł skargę do tutejszego Sądu na rozstrzygniecie z dnia (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozważył, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) od wyniku wyboru powodującego, że dana operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD (lokalnej grupy działania) i rozpatrywany jest przez zarząd województwa - art. 22 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 powyższej ustawy do rozpatrywania protestu stosuje się odpowiednio art. 56 ust. 2 oraz art. 57-67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. - Dz. U. z 2016 r. poz. 217), co oznacza, że LGD weryfikuje na skutek protestu wyniki dokonanej oceny projektu i albo dokonuje zmiany rozstrzygnięcia, albo kieruje protest do właściwej instytucji, załączając stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia (art. 56 ust. 2).

Właściwa instytucja rozpatruje protest, a w przypadku jego nieuwzględnienia poucza stronę o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 57, art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów).

W realiach niniejszej sprawy oznacza to, że po wniesieniu protestu Rada b winna dokonać weryfikacji protestu i w przypadku jego nieuwzględnienia przekazać go do instytucji właściwej czyli do Samorządu Województwa. Dopiero od rozstrzygnięcia tego Samorządu w przedmiocie wniesionego protestu przysługuje stronie prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Stronie nie przysługiwała zatem skarga na wskazane rozstrzygniecie Rady b z dnia (...) r., gdyż na tym etapie nastąpiło dopiero przekazanie protestu wraz ze stanowiskiem Rady i dokumentacją do Samorządu Województwa. Strona została zatem błędnie pouczona o prawie do wniesienia skargi do sądu, która na tym etapie postępowania jest przedwczesna. Uprawnienie do wniesienia skargi będzie jej przysługiwało dopiero od orzeczenia Samorządu Województwa.

Z tego względu należało orzec o odrzuceniu skargi jako przedwczesnej na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).

O zwrocie stronie skarżącej wpisu uiszczonego od skargi postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.