Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2006 r.
III SA/Po 192/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś (spr.).

Sędziowie NSA: Tadeusz M. Geremek As.sąd. Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2006 r. przy udziale sprawy ze skargi Komendy Wojewódzkiej Policji w P. na postanowienie Wojewody z dnia (...) sierpnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości oddala skargę (-/Sz. Widłak /-) B. Koś

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2005 r., nr (...), na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego działając z upoważnienia Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiesił z urzędu postępowanie o zwrot nieruchomości położonej w P. przy ulicy (...) oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb J., arkusz mapy 12, działka nr (...), do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w przedmiocie zgodności art. 229a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu wskazano, że cytowany przepis art. 229a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) został zaskarżony przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego (sprawa o sygnaturze K6/05 połączona ze sprawą K10/05), który bada zgodność tego przepisu z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 2 oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie organu toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowanie, którego wynik może mieć wpływ na prawa poprzednich współwłaścicieli w zakresie zwrotu nieruchomości położonej w P. przy ulicy (...) stanowi zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji w przedmiocie zwrotu przedmiotowej nieruchomości, co stanowi podstawę do zawieszenia postępowania administracyjnego z urzędu na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

W zażaleniu na przedmiotowe postanowienie Komenda Miejska Policji w P. zwróciła się o jego uchylenie wskazując, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej danego przepisu prawnego nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2005 r. nr (...) na podstawie art. 138 § 1 w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

W uzasadnieniu wskazano, że skoro zakwestionowana została materialnoprawna podstawa do orzekania w niniejszej sprawie, to możliwość dokonania prawidłowego rozstrzygnięcia uzależniona jest od oceny konstytucyjności tego przepisu, co oznacza, że zachodzi zawarta w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. przesłanka zawieszenia postępowania z urzędu do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie sygn. akt K 6/05 i K 10/05. Jednocześnie zaznaczono, że organ administracji zawiesza postępowanie, gdy rozstrzygniecie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia wstępnego zagadnienia prawnego, przez którym może być wypowiedź co do treści uprawnienia lub obowiązku stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Komenda Wojewódzka Policji w P. wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia wskazując, że oczekiwanie na zmianę stanu prawnego w zakresie dotyczącym rozpoznawanej sprawy nie może być uznane za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o oddalenie skargi podtrzymując dotychczasowa argumentację.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Pod pojęciem "zagadnienia wstępnego" należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego, zaś ocena tego zagadnienia wstępnego, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania, należy ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu państwowego niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie. W sytuacji gdy orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności z Konstytucją RP art. 229a ustawy o gospodarce nieruchomościami, będzie miało kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozpoznawania sprawy przez organ administracji w kwestii zwrotu lub odmowy zwrotu przedmiotowej nieruchomości, można przyjąć, że jest to zagadnienie wstępne dla niniejszego postępowania. Obecne zawieszenie postępowania pozwoli uniknąć ewentualnego wznowienia postępowania na podstawie art. 145a k.p.a., która to możliwość ograniczona jest krótkim, bo jednomiesięcznym terminem, liczonym od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wobec powyższego skargę oddalono na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.).

(-/Sz. Widłak /-) B. Koś