Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131106

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 października 2016 r.
III SA/Po 1907/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 11 października 2016 r. Robert Talaga - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego i adwokata w sprawie ze skargi Spółka A na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013; postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka A złożyła ponownie żądanie przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, a na wezwanie sądu przedłożyła wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego oraz adwokata.

W treści uzasadnienia żądania wskazano, że wniosek jest zasadny, gdyż strona przeciwna okradła wnioskodawcę przez co doszło do jej bankructwa. Spółka nie ma żadnego majątku, a jej rachunek bankowy został zlikwidowany z powodu braku wpływów. Spółka nie posiada ani kapitału zakładowego, ani środków trwałych. Jednocześnie spółka oświadczyła, że nie da się opisać jej ogromnego zadłużenia.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r. skarżąca została zobowiązana do uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, oświadczenia majątkowego złożonego w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy, pod rygorem rozpoznania wniosku w oparciu o zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, poprzez:

- udokumentowanie wysokości przychodów Spółki od dnia jej utworzenia,

- udokumentowanie wysokości kosztów funkcjonowania Spółki od dnia jej utworzenia,

- udokumentowanie źródła finansowania kosztów funkcjonowania Spółki oraz kosztów prowadzonej działalności,

- przedłożenie wyciągów ze zlikwidowanych rachunków bankowych,

- udokumentowanie wniesienia kapitału zakładowego do Spółki,

- wyjaśnienie czy w Spółce jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, ewentualnie przedłożenie sprawozdania z czynności likwidacyjnych wraz z odpisem wezwania wierzycieli do zgłaszania wierzytelności, bilansu otwarcia likwidacji, listy wierzytelności do ściągnięcia oraz listy zobowiązań Spółki.

Skarżąca spółka nie zareagowała na doręczone wezwanie w dniu 12 września 2016 r. W efekcie spółka nie wykonała nałożonych na nią obowiązków.

Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej jako p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie prawnej w zakresie całkowitym może nastąpić, gdy podmiot ten wykaże, że nie ma środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca spółka nie wykazała, że zasługuje na przyznanie prawa pomocy.

Na podstawie akt sprawy ustalono natomiast, że skarżąca Spółka została utworzona umową sporządzoną w formie aktu notarialnego z dnia (...). Kapitał zakładowy Spółki określono na kwotę (...) zł, a udziały w kapitale zakładowym objęli bracia M. P. i R. P. Wspólnicy zobowiązali się pokryć koszty aktu notarialnego oraz należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (w sumie (...) zł). Jako siedzibę Spółki wskazano miejscowość (...), gmina (...). W umowie zastrzeżono także możliwość zobowiązania wspólników do wnoszenia dopłat oraz możliwość podwyższenia kapitału zakładowego do łącznej kwoty (...) zł. Ponadto skarżąca spółka w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III SA/Po 1891/14 pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyła oświadczenie, że jej strata tylko za ostatni rok obrotowy (rok 2014) wyniosła (...) zł. W konsekwencji należało uznać, że oświadczenie majątkowe wnioskodawcy budziło wątpliwości i było niewystarczające do oceny możliwości płatniczych strony skarżącej. Nieznane bowiem były tytuły wydatków Spółki na kwotę co najmniej (...) zł oraz źródło ich finansowania. Skoro strona uchyliła się od przedłożenia dodatkowych oświadczeń oraz przedstawienia dokumentacji wskazanej w wezwaniu sądowym, to powinna liczyć się z tym, że sąd nie będzie miał wystarczających podstaw do przyznania jej prawa pomocy. Ciężar procesowy wykazania braku możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania spoczywał bowiem na wnioskodawcy. Brak współpracy ze strony spółki skutkował uznaniem, iż nie wykazała ona zaistnienia przesłanek koniecznych dla przyznania jej prawa pomocy.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.