Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131098

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 września 2016 r.
III SA/Po 1838/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 27 września 2016 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie wynagrodzenia adwokatowi w sprawie ze skargi H. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia solidarnie obowiązku zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem oraz oszacowaniem wartości pojazdu; postanawia przyznać adwokatowi M. O. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) kwotę 2.460 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt), uwzględniającą podatek od towarów i usług w kwocie 460 (czterysta sześćdziesiąt), tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Na mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia 9 lutego 2015 r. Skarżącej zostało przyznane prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata z urzędu (k. 37 akt sądowych).

Okręgowa Rada Adwokacka w P. na pełnomocnika Skarżącej wyznaczyła adwokata M. O. (k. 39 akt sądowych), który reprezentował Skarżącą przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji i otrzymał za to stosowne wynagrodzenie (k. 72 akt sądowych).

Po doręczeniu odpisu wyroku oddalającego skargę wraz z uzasadnieniem adwokat M. O. sporządził i wniósł skargę kasacyjną (k. 101-102 akt sądowych). Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2016 r. o sygn. akt I OSK (...) uwzględnił skargę kasacyjną; uchylił zaskarżony wyrok oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także decyzję organu I instancji (k. 115 i nast. akt sądowych). Żądanie adwokata M. O. dotyczące przyznania kosztów pomocy prawnej za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej zostało przekazane do rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu (k.139 akt sądowych). Wniosek zawiera oświadczenie, że koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie zostały opłacone nawet w części.

Zgodnie z art. 250 ustawy 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Skarga kasacyjna został wniesiona w dniu 29 stycznia 2016 r. Zatem do ustalenia wysokości wynagrodzenia pełnomocnika za udzieloną pomoc prawną zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801).

Sprawę w drugiej instancji prowadził ten sam adwokat. Opłata maksymalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej na gruncie niniejszej sprawy określona została na kwotę 2.400 zł (4.800 zł x 50%) - § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz § 8 pkt 5 powołanego rozporządzenia. Natomiast, zgodnie z § 4 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, należne pełnomocnikowi wynagrodzenie ustala się w wysokości co najmniej 1/2 opłaty maksymalnej (2.400 zł / 2 = 1.200 zł).

Po uwzględnieniu warunków dotyczących ustalenia wysokości opłaty wskazanych w § 4 ust. 2 powołanego rozporządzenia, wkładu adwokata w przyczynienie się do rozstrzygnięcia sprawy w drugiej instancji, należne pełnomocnikowi wynagrodzenie za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej ustalone zostało na kwotę 2.000 zł.

Kwota tak określonego wynagrodzenia, zgodnie § 4 ust. 3 wskazanego powyżej rozporządzenia, została podwyższona o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.