Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028721

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 lipca 2020 r.
III SA/Po 178/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) stycznia 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok 2018 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na wskazaną w sentencji decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji o odmowie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok 2018.

Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, doręczając jednocześnie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu (...) maja 2020 r. Wpisu nie uiszczono.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na nieuiszczenie wpisu od skargi.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w zw. z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od skargi w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy. W niniejszej sprawie przedmiotem skargi nie jest należność pieniężna, w związku z tym od skargi pobiera się wpis stały. Wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). W związku z tym, że skarga dotyczy decyzji wydanej w zakresie rolnictwa, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 6 powyższego rozporządzenia wpis stały pobiera się w wysokości (...) zł. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Na bieg terminu do uiszczenia wpisu mają wpływ zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającą ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 dodanym od 31 marca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), dalej: "ustawa o COVID-19", w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Od 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do odwołania stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).

Przepis art. 15zzs ustawy o COVID-19 uchylono na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) z dniem 16 maja 2020 r. Jak wynika jednak z art. 68 ust. 6 i ust. 7 powołanej ustawy, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy o COVID-19, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu, odpowiednio rozpoczynają się lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (to jest od 16 maja 2020 r.), a więc rozpoczynają się lub biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono skarżącemu (...) maja 2020 r. Wyznaczony skarżącemu siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi nie rozpoczął więc biegu (...) maja 2020 r. (tj. w dniu następującym po doręczeniu mu wezwania do uiszczenia wpisu), lecz (...) maja 2020 r. i upłynął bezskutecznie (...) czerwca 2020 r. (z uwzględnieniem art. 83 § 2 p.p.s.a.).

Skoro w wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.