Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 października 2006 r.
III SA/Po 174/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska Katarzyna Wolna-Kubicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2006 r. przy udziale sprawy ze skargi D.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwrotu podania w sprawie o odszkodowanie

I.

uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta K. z dnia (...) roku nr (...);

II.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz adw. E. I. kwotę (...),- ((...) w tym 22% podatku VAT) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu,

III.

stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 21 marca 2005 r. D.W. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy w K. o "wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie decyzji Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w K. z dnia (...) Nr (...) zezwalającej Kopalni Węgla Brunatnego "A" na wejście w posiadanie działki gruntu położonego w K. ul. (...) nr geodezyjny (...) oraz wykonanie kanału odwadniającego teren odkrywki kopalni węgla brunatnego "B". W uzasadnieniu wniosku D.W. podniósł m.inn, iż decyzją tą zobowiązano Kopalnię Węgla Brunatnego "A" do wypłacenia właścicielowi odszkodowania za szkody i straty jakie ww. kopalnia wyrządzi poprzez zajęcie nieruchomości. Kopalnia do dnia dzisiejszego nie wypłaciła mu należnego odszkodowania, wobec czego sprawa nie została zakończona, stąd jego zdaniem uzasadniony jest wniosek o wznowienie postępowania. Jako podstawę prawną swojego wniosku wskazał przepis art. 145 § 1 ust. 4 k.p.a.

Postanowieniem z dnia (...) Nr (...) Burmistrz Miasta i Gminy w K. na podst. art. 66 par 3 k.p.a. zwrócił D D.W. jego wniosek, stwierdzając, że skoro podanie dotyczy wypłaty odszkodowania, to w sprawie tej właściwy jest sąd powszechny.

Na postanowienie to D.W. złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnosząc o jego uchylenie i zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy w K. do wznowienia na podst. art. 145 k.p.a. postępowania wg. decyzji Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w K. z dnia (...), które nie zostało zakończone z przyczyn leżących po stronie organu. Zdaniem D.W. skoro została wydana decyzja administracyjna na podstawie której kopalnia weszła w posiadanie jego gruntu i działaniem swym wyrządziła mu szkodę to organ administracji zobowiązany jest do powołania rzeczoznawcy celem wyliczenia należnego odszkodowania. W piśmie z dnia 30 maja 2005 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego podniósł dodatkowo, że dopóki kopalnia nie zapłaci mu odszkodowania to za szkodę odpowiadają solidarnie Kopalnia Węgla Brunatnego " A" i Burmistrz Miasta i Gminy w K.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia (...) NR (...) utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy K. Organ ten na posiedzeniu w dniu (...) ustalił, że przedmiotem wniosku D.W. jest odszkodowanie za szkody spowodowane wejściem kopalni na grunt skarżącego, wobec czego właściwym do rozpoznania jego żądania jest sąd powszechny, a nie organ administracji publicznej. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. Burmistrz Miasta i Gminy K. upoważniony był więc do zwrotu D.W. złożonego wniosku.

D.W. wniósł skargę na to postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu i powołując się na argumenty zawarte w jej uzasadnieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie przepisów art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) kontroluje działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, nie jest natomiast uprawniony do merytorycznego rozstrzygania o przedmiocie sprawy. Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Przede wszystkim należy podkreślić, że w razie wszczęcia postępowania na wniosek - obowiązkiem organu administracji jest dokładne ustalenie treści żądania strony, która wyznacza rodzaj sprawy będącej przedmiotem postępowania. Organ związany jest tym żądaniem. Treść żądania wyznacza stosowną normę prawa materialnego lub normę prawa procesowego, która ma znaczenie dla ustalenia zakresu postępowania. Jeśli organ, do którego zgłoszony został wniosek o wszczęcie postępowania, ma wątpliwości co do tego, czego dotyczy wniosek - obowiązkiem tego organu jest podjęcie z urzędu czynności wyjaśnienia treści żądania strony. W sprawie niniejszej organ I instancji, w oderwaniu od treści wniosku o wznowienie postępowania - zakwalifikował niniejszą sprawę jako sprawę o odszkodowanie należącą do właściwości sądu powszechnego, mimo iż z pisma skarżącego wszczynającego postępowanie administracyjne wynikało, iż wnioskodawca oczekuje wznowienia postępowania zakończonego decyzją Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w K. z dnia (...) o czym świadczy powołany przez niego przepis art. 145 § 1 ust. 4 k.p.a.

Mimo mogących powstać wątpliwości dotyczących żądania wnioskodawcy organy administracji nie podjęły jednak żadnych działań, które umożliwiłyby jednoznaczne ustalenie treści żądania strony, samodzielnie uznając, że żądanie wnioskodawcy dotyczy jedynie odszkodowania, nie ustosunkowując się w żaden sposób do wniosku D.W. o wznowienie postępowania. Skoro zaś skarżący złożył taki wniosek to organy winny go rozpoznać, nawet mimo tego, że nie zasługiwałby on na uwzględnienie. Wobec czego należało uznać, że przyjęty tryb załatwiania sprawy nie był prawidłowy i wydane postanowienia nierozstrzygające o istocie sprawy nie mogą być uznane za zgodne z prawem.

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 "c" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji jako wydane z istotnym, mającym wpływ na wynik sprawy, naruszeniem art. 7, 77 § 1 i 107 k.p.a. O niewykonalności orzeczono w oparciu o art. 152 p.p.s.a., a o kosztach na podst. art. 200 p.p.s.a.

D.W.d.