Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1629519

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 stycznia 2015 r.
III SA/Po 170/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.T. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia... listopada 2013 r. nr... w przedmiocie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Po 170/14.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Po 170/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę B.T. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia... listopada 2013 r., nr..., w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Pismem datowanym na dzień... grudnia 2014 r. strona skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku, przy czym pismo to zostało skierowane do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Organ ten przekazał wniosek Sądowi w dniu... grudnia 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym - k.... akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.). w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony złożony w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

W przedmiotowej sprawie wyrok został ogłoszony w dniu... grudnia 2014 r., co oznacza, że termin przewidziany na złożenie wniosku o uzasadnienie upłynął bezskutecznie w dniu... grudnia 2014 r. (...). Wprawdzie wniosek o uzasadnienie został skierowany do Głównego Inspektora Transportu Drogowego przed upływem wskazanego terminu, jednak nie można uznać tej czynności za równoznaczną z zachowaniem ustawowego terminu, gdyż wniosek o uzasadnienie powinien był zostać złożony bezpośrednio do Sądu. W związku z tym za datę złożenia wniosku należało uznać datę jego skierowania do Sądu - w niniejszej sprawie była to data... grudnia 2014 r., tj. data nadania przez organ wniosku strony na adres Sądu.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek strony nie zasługiwał na uwzględnienie, dlatego Sąd na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.