Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 stycznia 2007 r.
III SA/Po 163/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska, Asesor sąd. Małgorzata Bejgerowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2007 r. przy udziale sprawy ze skargi D.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I.

uchyla zaskarżone postanowienie,

II.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz pełnomocnika skarżącego adw. W.K. kwotę (...),- ((...)) złotych w tym kwotę (...) ((...)) złotych stanowiącą podatek VAT tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

III.

stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, działki o numerze ewidencyjnym (...) położonej w obrębie miasta K., stanowiącej własność D.W. zostało zakończone decyzją Burmistrza Gminy i Miasta K., Nr (...), z dnia (...) roku. Powyższa decyzja została przesłana D.W. za pośrednictwem poczty, która podjęła trzykrotnie próbę doręczenia przesyłki adresatowi, tj. w dniu (...), (...) i (...) lipca 2004 r.. Następnie w dniu (...) lipca 2004 r. przesyłkę awizowano po raz pierwszy, a w dniu (...) lipca 2004 r. po raz drugi, co potwierdzają adnotacje na kopercie.

Po upływie siedmiu dni, od dnia ostatniego zawiadomienia, poczta zwróciła przesyłkę organowi pierwszej instancji z adnotacją, że nie została podjęta w terminie. Organ administracji uznał, w trybie art. 44 k.p.a., że decyzja została doręczona i przesyłkę włączył do akt sprawy, odnotowując na kopii decyzji, że stała się ostateczna.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2005 r. Burmistrz Gminy i Miasta K. poinformował D.W., że postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zostało zakończone ostateczną decyzją, Nr (...), z dnia (...) roku. Do pisma załączono kserokopię wspomnianej decyzji.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2005 r. D.W. wniósł odwołanie od powyższej decyzji, podnosząc, iż została skutecznie mu doręczona w dniu (...) kwietnia 2005 r. wraz z pismem z dnia )...) kwietnia 2005 r., a nadto podniósł zarzuty merytoryczne wobec zaskarżonej decyzji, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania.

W kolejnym piśmie z dnia (...) kwietnia 2005 r., doręczonym organowi pierwszej instancji podobnie jak odwołanie w dniu (...) kwietnia 2005 r., D.W. złożył wniosek o przywrócenie uchybionego terminu, wskazując, że nastąpiło ono z winy organu, który dopiero (...) kwietnia 2005 r. doręczył mu skutecznie decyzję z dnia (...) roku.

Rozpoznając sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem, Nr (...), z dnia (...) roku stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia wskazano, że zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W niniejszej sprawie poczta trzykrotnie podjęła próbę doręczenia przesyłki w sposób, o którym mowa w art. 42 § 1 i art. 43 k.p.a. Wobec niemożności takiego doręczenia przesyłki poczta awizowała ją dwukrotnie (tj. w dniu (...) i (...) lipca 2004 r.).

Organ powołał przepis art. 44 k.p.a., w brzmieniu wówczas obowiązującym, który stanowił, że w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu siedmiu dni, przez który poczta przechowuje przesyłkę od dnia następnego po dniu jej awizowania. W rozpatrywanej sprawie za dzień doręczenia decyzji Burmistrza Gminy i Miasta K., Nr (...) z dnia (...) roku uznano dzień (...) sierpnia 2004 r.. W tej sytuacji, na podstawie art. 129 § 2 k.p.a., organ administracji podał, że termin wniesienia odwołania od powyższej decyzji upłynął w dniu (...) sierpnia 2004 r..

Wobec powyższego Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że odwołanie z dnia (...) kwietnia 2005 r. zostało wniesione z uchybieniem terminu.

Na powyższe postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł D.W. podnosząc, że decyzja Burmistrza Gminy i Miasta K. z dnia (...) roku została doręczona mu w dniu (...) kwietnia 2005 r., zatem odwołanie z dnia (...) kwietnia 2005 r. i uzupełnione (...) kwietnia 2005 r. zostało złożone przed upływem czternastodniowego terminu przewidzianego do jego wniesienia, tj. liczonego od dnia doręczenia decyzji w dniu (...) kwietnia 2005 r..

Skarżący opisał także okoliczności wyjazdu na urlop latem w 2004 r., który spowodował niemożność odbioru przesyłki w miejscu zamieszkania. W pismach uzupełniających skargę skarżący podkreślał, że jednocześnie wniósł o przywrócenie uchybionego terminu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie i przytoczyło argumenty powołane w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. W żaden sposób nie odniosło się do kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Rozpoznając wniesioną skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny, zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), a także art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) bada, czy zaskarżona decyzja odpowiada prawu, a w szczególności czy przy jej wydawaniu doszło do naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, lub naruszenia przepisów postępowania, dającego podstawę do jego wznowienia, względnie mającego istotny wpływ na wynik tego postępowania (art. 145 powyższej ustawy).

Wprawdzie porównanie daty uznania za doręczoną decyzji organu pierwszej instancji z datą wniesienia odwołania wskazuje na uchybienie ustawowego terminu do jego wniesienia, mimo to, stwierdzenie uchybienia terminowi nie stoi na przeszkodzie rozpoznania wniosku strony o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Organ odwoławczy w żaden sposób nie zajął stanowiska w przedmiocie wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu, nawet nie dokonał jego formalnej oceny, chociaż jak wynika z akt sprawy wniosek ten wpłynął do organu pierwszej instancji w tym samym dniu co odwołanie, tj. (...) kwietnia 2005 r. (k. 70 akt administracyjnych).

Jeżeli wraz z odwołaniem skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, wówczas organ odwoławczy jest zobowiązany w pierwszej kolejności rozpoznać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W zależności od wyniku postępowania o przywrócenie tego terminu, organ odwoławczy bądź wydaje postanowienie, w którym stwierdza, iż odwołanie zostało wniesione z uchybieniem ustawowego terminu, bądź przyjmując odwołanie (gdy przywróci termin) rozpoznaje sprawę merytorycznie (vide wyrok WSA w Warszawie, z dnia 17 marca 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 149/04, LEX nr 164769).

Wobec złożenia przez skarżącego pismem z dnia (...) kwietnia 2005 r. wniosku o przywrócenie uchybionego terminu, wydanie postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu nie mogło mieć miejsca przed ostatecznym rozpoznaniem wniosku strony o przywrócenie terminu, gdyż postanowienie przywracające termin wyłącza możliwość wydania postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu odwołania (vide wyrok NSA, z dnia 31 maja 2000 r., sygn. akt SA/Sz 565/00, LEX nr 41620).

Zatem zaskarżone postanowienie stwierdzające uchybienie terminowi do wniesienia odwołania wydane przed ostatecznym rozpatrzeniem sprawy o przywrócenie terminu odwołania jest niezgodne z prawem.

W ocenie Sądu stwierdzenie opisanego powyżej naruszenia prawa procesowego mogło mieć istotny wpływ na wynik niniejszego postępowania.

Wobec powyższego skarga zasługuje na uwzględnienie i na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało uchylić zaskarżone postanowienie.

O kosztach postanowiono na mocy przepisu art. 250, a w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia w oparciu o art. 152 powołanej powyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.