III SA/Po 16/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2611008

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Po 16/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uznania złożonego ponaglenia za nieuzasadnione postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w trybie art. 37 k.p.a.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako "p.p.s.a.") skarga przysługuje jedynie na

- postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty

- postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Nie ulega wątpliwości, że zaskarżone postanowienie nie należy do powyższego katalogu aktów (postanowień) podlegających możliwości zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie służy na nie zażalenie, postanowienie to nie kończy postępowania, ani nie rozstrzyga sprawy co do istoty. Nie zostało też wydane w postępowaniu egzekucyjnym czy zabezpieczającym.

Z tego względu skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.