Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 września 2006 r.
III SA/Po 153/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sędziowie WSA: Maria Kwiecińska As. sąd. Szymon Widłak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2006 r. sprawy ze skargi B.M. na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) kwietnia 2005 r. Nr (...) w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

I.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) marca 2005 r. Nr (...),

II.

zasądza od Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. na rzecz skarżącej B.M. kwotę 335,- (trzysta trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych,

III.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją nr (...) z dnia (...) kwietnia 2005 r. Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utrzymał w mocy decyzję nr (...) Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dn. (...) marca 2005 r., w której nie przyznano płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy pszenicy.

W uzasadnieniu organ II - giej instancji wskazał, iż w dniu (...) czerwca 2004 r. B.M., na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 73 poz. 657 ze zm.) złożyła wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2004 oraz o przyznanie płatności z tytułu ONW.

Po weryfikacji wniosku pod kątem jego kompletności, zgodności z referencyjną bazą danych działek ewidencyjnych oraz po kontroli administracyjnej Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w dniu (...) marca 2005 r. wydał decyzję nr (...) przyznającą Pani B.M. jednolitą płatność obszarową w wysokości 24.901,49 zł oraz uzupełniającą płatność obszarową w wysokości 26.288,72 zł.

Organ II-giej instancji podniósł, iż w części VIII wniosku "Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych", w kolumnie (...) (oznaczenie wykorzystywania działki rolnej) B.M. nie wpisała litery "R" przy działce rolnej D. w konsekwencji czego nie zostały jej przyznane uzupełniające płatności obszarowe w tym zakresie. Zdaniem organu odwoławczego pracownik biura ARiMR sprawdzając wniosek pod kątem poprawności jego wypełnienia słusznie stwierdził, iż wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione. Organ II -giej instancji podkreślił, iż postępowanie wszczynane jest na wniosek osoby uprawnionej i pracownik nie mógł samodzielnie uznać, iż faktycznie B.M. ubiega się w kwestionowanym punkcie wniosku także o opłaty dodatkowe.

W skardze na powyższą decyzję B.M. zarzuciła naruszenie przepisów art. 3 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich (Dz. U. z 2004, Nr 6, poz. 40) w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi (Dz. U. z 2004, Nr 65, poz. 596), art. 7-9,107 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960, nr 30, poz. 168).

B.M. podkreśliła, iż skoro warunkiem przyznania płatności bezpośrednich jest posiadanie gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, a powierzchnia działek rolnych nie może być mniejsza niż 1 ha, oraz złożenie wniosku a płatności obejmują: jednolitą płatność obszarową oraz płatności uzupełniające do powierzchni uprawy roślin wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi (Dz. U. z 2004, Nr 65, poz. 596), do których zaliczono min. zboża, to nie ma podstaw do odmowy przyznania płatności uzupełniającej do uprawy pszenicy, jeśli jest ona wykazana we wniosku. Zdaniem skarżącej razie wątpliwości organ, mając na względzie postanowienia art. 7-9 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960, nr 30, poz. 168), powinien zwrócić się do strony o zajęcie jednoznacznego stanowiska.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor ARiMR wniósł o oddalenie skargi podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga okazała się zasadna.

Na wstępie należy wskazać, iż na podstawie przepisów art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Z brzmienia art. 145 § 1 pkt 1 - 3 tej ustawy wynika przy tym, że zaskarżona decyzja ulega uchyleniu wówczas, gdy sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, stwierdzi wady, będące przyczynami wznowienia postępowania, jak też stwierdzi inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji organu II- giej instancji miał on na tym etapie postępowania wiedzę, iż brak owej litery "R" w kolumnie 5 w części VIII wniosku spowodowane zostało pomyłką wnioskodawczyni, a nie z powodu jej celowego działania. Tym samym oczywiste jest, iż wbrew poglądowi tego organu orzekł on niezgodnie z wnioskiem B.M. Jednocześnie w żaden sposób nie zakwestionował jej prawa do dopłat o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. "w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi". Należy wskazać w tym miejscu, iż Dyrektor ARiMR działając jako organ II- giej instancji związany jest postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i określonymi tam zasadami postępowania. Nie ulega wątpliwości przy tym, iż nie stanowi on organu o charakterze jedynie kasacyjnym. Przeciwnie: po uzyskaniu informacji o pomyłce wnioskodawczyni winien przeprowadzić i uzupełniać postępowanie a w konsekwencji ponownie rozpatrzeć odwołanie z uwzględnieniem materiału dowodowego zgromadzonego i uzupełnionego w sposób konieczny do wydania prawidłowej decyzji. Z tych zatem względów w niniejszej sprawie w działaniu organu II - ej instancji dopatrzeć się trzeba naruszenia zasad postępowania określonych w art. 7, 8 oraz 77 k.p.a., co niewątpliwie mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

W toku ponownego rozpoznania wniosku B.M. organy winne rozpatrzeć podnoszone przez nią wyjaśnienia dotyczące przyczyn niewypełnienia wniosku o wskazaną literę "R" i odnieść się do nich w sposób wyczerpujący w wydawanej ponownie decyzji.

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt c, i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 cytowanej ustawy.