Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 lutego 2006 r.
III SA/Po 15/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.k. Zakład Wyrobów Cukierniczych "A" Zakład Pracy Chronionej w P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) października 2005 r., Nr (...),(...),(...),(...) w przedmiocie zawieszenia postępowań odwoławczych w sprawie klasyfikacji taryfowej postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2005 r. skarżący k.k. reprezentowany przez pełnomocnika - radcę prawnego B.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...) października 2005 r. dotyczące postępowań o sygnaturach: (...),(...),(...),(...) domagając się jego zmiany i wydania rozstrzygnięcia zgodnego z prawem.

Pismem procesowym z dnia (...) grudnia 2005 r. radca prawny B.K. działając w imieniu skarżącego cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania.

Dyrektor Izby Celnej w P. w odpowiedzi na skargę, wobec treści pisma pełnomocnika strony z dnia (...) grudnia 2005 r., wniósł również o umorzenie postępowania.

Art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) stanowi, że skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie natomiast z treścią z treścią art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Mając na względzie powyższe Sąd, uznając, że skarga w niniejszej sprawie została skutecznie cofnięta, orzekł na podstawie cytowanych wcześniej przepisów jak w sentencji postanowienia.