Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662214

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
III SA/Po 145/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...), w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej całkowitego umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

D. L., jako uczestnik postępowania administracyjnego, w skardze skierowanej do tutejszego Sądu zaskarżyła między innymi postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...), utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Miasta K. z dnia (...) października 2013 r., nr (...), odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie T. J. dotyczącej całkowitego umorzenia temu ostatniemu opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami.

Zarządzeniem z dnia (...) lutego 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony dnia (...) lutego 2015 r. (k. 65 akt sądowych). W zakreślonym terminie należny wpis nie został opłacony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym w myśl przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi, w zakreślonym terminie, to jest do dnia (...) lutego 2015 r., co stanowi przesłankę do odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.