III SA/Po 1284/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203073

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2017 r. III SA/Po 1284/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 7 lutego 2017 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi U. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione; postanawia zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca, w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienia od kosztów sądowych.

Na podstawie oświadczenia majątkowego oraz dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy ustalono, że Skarżąca ma 75 lat i jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowany. Prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Zamieszkuje w budynku o pow. 80 mkw. (własność wnioskodawczyni). Zadeklarowana wartość nieruchomości to 85.000 zł. Wnioskodawczyni nie posiada ani ruchomości o wartości powyżej 5.000 zł, ani wolnych zasobów pieniężnych.

Skarżąca utrzymuje się ze świadczenia emerytalnych (830 zł netto miesięcznie) i dodatku pielęgnacyjnego (208 zł netto miesięcznie). Do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego została skierowana egzekucja administracyjna.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że dochód w całości rozdysponowuje na koszty utrzymania koniecznego, które obejmują wydatki: na żywność (400 zł miesięcznie), na media (400 zł miesięcznie - woda i kanalizacja, energia elektryczna, gaz), na ogrzewanie (150 zł średniomiesięcznie), na środki czystości (10 zł miesięcznie), na odzież (10 zł miesięcznie), na wywóz śmieci (11,50 zł miesięcznie), leki i leczenie (50 zł miesięcznie).

Sytuacja majątkowa i rodzinna Skarżącej uzasadnia ocenę, że nie jest ona w stanie wygospodarować środków finansowych na jakiekolwiek koszty postępowania sądowego, w tym na uiszczenie najniższej opłaty sądowej bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Odmowa przyznania prawa pomocy powodowałaby ograniczenia w realizacji prawa do sądu ponad funkcje ustawowo przypisane kosztom postępowania.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.