Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031453

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 maja 2016 r.
III SA/Po 128/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 6 maja 2016 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym ponownego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi J. T. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek; postanawia umorzyć postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Do pisma załączony został formularz oświadczenia o stanie majątkowym stosowany w postępowaniu regulowanym ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

W dniu 28 kwietnia 2016 r. do Skarżącego skierowane zostało wezwanie zobowiązującego go do złożenie żądania przyznania prawa pomocy na urzędowym formularzu wniosku o prawo pomocy, który jest stosowanym w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r. Skarżący oświadczył, że "rezygnuje z pełnomocnika, pomocy adwokata".

Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania - art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.). Jeżeli strona cofnie wniosek postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się - art. 249a p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.