Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031452

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 maja 2016 r.
III SA/Po 1276/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 4 maja 2016 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi R. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu, po wznowieniu postępowania; postanawia zwolnić Skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący R. T., w prawem przewidzianej formie, wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Wpis od skargi wynosi 200 zł.

Skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Dochód rodziny wynosi 1.783 zł netto średniomiesięcznie (świadczenia emerytalne wnioskodawcy - 870 zł netto, świadczenia emerytalne żony wnioskodawcy - 913 zł netto). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem dochód rodziny w całości jest przeznaczany na wydatki związane z koniecznym utrzymaniem rodziny.

Małżonkowie nie posiadają nieruchomości, oszczędności, czy też przedmiotów o wartości powyżej 5.000 zł. Użytkują samochód osobowy VW Passat z 1990 r. o wartości około 4.500 zł.

Aktualna sytuacja majątkowa i rodzinna Skarżącego uzasadnia ocenę, że nie jest on w stanie wygospodarować środków finansowych na pokrycie jakichkolwiek kosztów sądowych. Odmowa przyznania prawa pomocy powodowałaby ograniczenia w realizacji prawa do sądu ponad funkcje ustawowo przypisane kosztom postępowania.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.