Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897463

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 maja 2011 r.
III SA/Po 121/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sędziowie WSA: Mirella Ławniczak (spr.), Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2011 r. przy udziale sprawy ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.