Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484464

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2014 r.
III SA/Po 117/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S S i W S na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L z dnia... r. nr... w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości i podatku rolnym za 2009 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżona decyzja organu II instancji została doręczona stronom w dniu 4 listopada 2013 r. z prawidłowym pouczeniem o trybie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Skarga została nadana przez pełnomocnika stron do tutejszego Sądu listem poleconym w dniu 16 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie termin ten upływał ostatecznie z dniem 4 grudnia 2013 r. Skarga została wniesiona po upływie tego terminu - w dniu 16 grudnia 2013 r.

Z tego powodu skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.