Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131061

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 października 2016 r.
III SA/Po 1168/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi X Sp. z o.o. w organizacji w (...) na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) października 2015 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu złożono skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w P. z dnia (...) października 2015 r. utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia (...) kwietnia 2015 r., w której odmówiono skarżącej spółce (- w organizacji) przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014. Pod skargą złożył podpis R. P.

W piśmie z dnia (...) grudnia 2015 r. wezwano R. P., w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia w sprawie jako pełnomocnika, do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez złożenie wskazanych tam dokumentów, które wykazywałyby umocowanie do reprezentowania strony skarżącej.

W odpowiedzi R. P. przedłożył, przy piśmie procesowym z dnia (...) grudnia 2015 r., uchwałę wspólników skarżącej spółki umocowującą go do reprezentowania spółki przed sądami administracyjnymi.

W toku postępowania wpadkowego o przyznanie prawa pomocy R. P. w piśmie z dnia (...) lutego 2016 r. poinformował, "że złożył rezygnację z reprezentacji spółki".

Pismem z dnia (...) lipca 2016 r. wezwano R. P., w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, o przedłożenie odpisu umowy spółki X Sp. z o.o. w organizacji.

W piśmie procesowym z dnia (...) lipca 2016 r. R. P. poinformował ponownie, że nie jest pełnomocnikiem spółki. Oświadczył natomiast, że jako osoba fizyczna, wraz z innymi jeszcze podmiotami, przejął wierzytelności spółki wobec ARiMR o płatności i wstępuje w sprawie jako jej strona.

Pismem z dnia (...) sierpnia 2016 r., kierowanym bezpośrednio do skarżącej spółki, wezwano ją - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez: a) przedłożenie umowy spółki albo jej KRS, b) podpisanie skargi przez osobę upoważnioną do reprezentacji spółki.

Ostatnio wskazane wezwanie zostało skutecznie doręczone (w trybie zastępczym) dnia (...) sierpnia 2016 r. i pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, które dokonują czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu, o czym stanowi art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.").

W niniejszej sprawie, pomimo wezwania tut. Sądu, obowiązek przedłożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania X Sp. z o.o. w organizacji przez R. P. - na moment złożenia skargi - nie został wykonany.

W sprawie nie została przedłożona umowa spółki ani dokument KRS. Zatem nieudokumentowane i nieznane tut. Sądowi pozostają zasady reprezentacji X Sp. z o.o. w organizacji oraz osoby, przez które działa skarżąca spółka w rozumieniu art. 161 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.). Nieznani pozostają także wspólnicy skarżącej spółki.

W tych okolicznościach niemożliwa staje się ocena, czy dokument prywatny przedłożony w toku postępowania (k. 15 akt sądowych) spełnia warunek dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania X Sp. z o.o. w organizacji. Prawo reprezentacji skarżącej spółki przez R. P. nie zostało wobec tego udokumentowane.

Także bezpośrednio skarżąca spółka, wezwana przez tut. Sąd, nie uzupełniła powyższych braków formalnych skargi ani nie przedłożyła skargi podpisanej przez osobę upoważnioną do jej reprezentacji.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostały usunięte jej braki formalne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.