Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2017 r.
III SA/Po 1149/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi x na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

X wniósł skargę pismem z dnia (...) r. Złożył też wniosek o prawo pomocy.

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 3 lutego 2016 r. odmówił mu przyznania prawa pomocy. Sąd postanowieniem z dnia 9 marca 2016 r. utrzymał w mocy postanowienie referendarza. Zażalenie na to postanowienie zostało odrzucone postanowieniem Sądu z dnia 6 maja 2016 r.

Referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2016 r. pozostawił bez rozpoznania kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy. Sąd postanowieniem z dnia 3 listopada 2016 r. utrzymał w mocy powyższe zarządzenie. Zażalenie na to postanowienie zostało odrzucone postanowieniem Sądu z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem z dnia (...) r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r.k. 139.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wymaganego wpisu do skargi.

Z tego względu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.") należało orzec o odrzuceniu skargi.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.