Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031436

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
III SA/Po 1103/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 28 kwietnia 2016 r. Robert Talaga - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. P. na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo w sprawie pozostawienia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2006 rok bez rozpoznania postanawia umorzyć postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie RP wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy R. P. w sposób ogólnikowych wpisał, że jest osobą samotną i bezdomną, nie ma żadnych dochodów i korzysta z pomocy Caritasu, a zadłużenie w KRD powstało bez jego winy i wynosi ponad (...) mln zł. W pozostałych rubrykach odnoszących się do stanu rodzinnego oraz majątkowego wpisał: "Nie mam" lub "Nie dotyczy" i oświadczył, że nie jest w stanie ponieść żadnych kosztów i opłat.

W rozpoznawanej sprawie należy wyjaśnić, że R. P. już wcześniej kilkukrotnie występował w trakcie prowadzonego postępowania z żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. W przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym orzekał już wcześniej referendarz sądowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny, a także Naczelny Sąd Administracyjny. W szczególności oddalając zażalenie Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że konsekwentne uchylanie się wnioskodawcy od wykazania własnej sytuacji majątkowej nie przemawia za przyznaniem prawa pomocy na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Okoliczności znane z urzędu oraz informacje zamieszczone w serwisach internetowych instytucji państwowych, które zostały powołane w poprzednich postanowieniach dotyczących prawa pomocy wskazują, co następuje.

Wnioskodawca lub podmioty prawa handlowego reprezentowane przez niego w latach 2004-2015 nieprzerwanie zgłaszały do systemu dopłat rolniczych grunty o pow. od (...) ha do prawie (...) ha (treści wniosków pomocowych przekazywanych do Sądu wraz ze skargami). Niemniej na potrzeby licznych postępowań o przyznanie prawa pomocy wnioskodawca deklaruje, że nie prowadzi działalności rolniczej oraz nie posiada żadnego majątku. W dniu 19 lutego 2014 r. do Wydziału III tutejszego Sądu wpłynęły trzy skargi R. P. na decyzje w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2011, 2012 oraz 2013 rok (sygn. akt III SA/Po 252-254/14). W aktach administracyjnych wskazanych spraw została złożona umowa dzierżawy nieruchomości rolnych z dnia 25 października 2011 r. zawarta pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a wnioskodawcą, który zamieszkuje pod adresem (...). Aktualnie, jako adres zamieszkania, Skarżący wskazuje nieruchomości pod adresem (...). Jednocześnie od kilku lat w treści licznych wniosków o prawo pomocy wnioskodawca podaje, że "korzysta z noclegowni dla bezdomnych".

W dniu 3 sierpnia 2015 r. do sprawy prowadzonej pod sygn. akt III SA/Po 353/15 wpłynął formularz wniosku o prawo pomocy pochodzący od Spółki A reprezentowanej przez R. P. Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalności, jednak według bilansu za ostatni rok poniosła stratę w kwocie (...) zł.

Wnioskodawca nadal pełni funkcję prezesa zarządu w spółki B., a do maja 2012 r. był udziałowcem tej Spółki. Udziały o łącznej wartości (...) zł zbył na rzecz brata M. P. (Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 15 czerwca 2012 r., Nr 115, poz. 86257). Przy czym jeszcze przed ujawnieniem w Krajowym Rejestrze Sądowym faktu zbycia udziałów, został zobowiązany do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym (postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2011 r., sygn. akt I CO 4883/10). W dniu 27 września 2011 r., czyli jeszcze przed podpisaniem umowy dzierżawy nieruchomości rolnych z ANr, wnioskodawca został ujawniony w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (Nr (...)).

W sprawie o sygn. akt III SA/Po 516/13 do tutejszego Sądu została wniesiona skarga przez Spółki C w organizacji, którą reprezentuje R.P.

W sprawie prowadzonej pod sygn. akt I SA/Po 499/13 referendarz sądowy odmówił przyznania prawa pomocy Spółki C w organizacji. Z uzasadnienia postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy wynika, że udziałowcami Spółki C w organizacji są bracia R. P. i M.P. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (...) zł. Wnioskodawca posiada jeden udział o wartości nominalnej (...) zł. Udziały zostały objęte oraz w całości pokryte gotowizną. Spółka wystąpiła do Sądu Rejestrowego ze zgłoszeniem rejestracyjnym. Za ostatni rok obrotowy Spółka nie odnotowała zysku, a jej zadłużenie wynosi (...) zł. Siedziba Spółki znajduje się w dzierżawionym lokalu. Zadłużenie z tytułu czynszu wynosi (...) zł. R. P., który jest wspólnikiem i prezesem zarządu spółki C w organizacji, ponosi w części koszty działalności reprezentowanej Spółki (przesyłki pocztowe). Koszty notarialne poniósł drugi wspólnik (M. P.), u którego Spółka jest zadłużona.

Informacje znane z urzędu wskazują, że do sądów administracyjnych wpływają skargi spółek prawa handlowego, które reprezentowane są przez R. P. (spółki D, spółki E).

W okolicznościach niniejszej sprawy nie może budzi żadnych wątpliwości, że wnioskodawca nie przedstawił rzetelnie swojej sytuacji majątkowej. Strona świadomie uchyla się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego. Wnioskodawca ma świadomość braków składanych oświadczeń majątkowych, co było już przedmiotem kilku wezwań kierowanych do wnioskodawcy w niniejszym postępowaniu. Wnioskodawca nie podejmuje jednak próby wyjaśnienia swojej sytuacji rodzinnej i majątkowej, w tym także na etapie składania środków zaskarżenia, gdzie ogranicza treść pism do zarzutów, że kwestionowane orzeczenia są "niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym". Wnioskodawca nie dokłada tym samym należytej staranności w wykazaniu, że nie może ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego.

Kolejne oświadczenie majątkowe R. P. nie pozwala ustalić jego rzeczywistej sytuacji majątkowej i rodzinnej oraz zdolności płatniczych. Ogólnikowe oraz nieudokumentowane zapewnienia o trudnej sytuacji majątkowej budzą wątpliwości, co do zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy oraz nie pozwalają wnioskować o zdolnościach płatniczych strony postępowania. Na gruncie niniejszej sprawy przyjąć należało, że żądanie przyznania prawa pomocy o treści wskazanej w kolejnym formularzu wniosku o prawo pomocy zostało już prawomocnie rozstrzygnięte. Zatem rozpoznanie aktualnego wniosku o tożsamej treści jest zbędne w rozumieniu art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.".

Wobec powyższego, na podstawie art. 249a oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.