Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621974

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 lutego 2019 r.
III SA/Po 109/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok (...) postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Pismem z dnia (...) r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę. Sąd uznał, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne w przedmiotowej sprawie.

Z tego względu Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. orzekł o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.