Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839695

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 listopada 2015 r.
III SA/Po 1070/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawrotu podatku akcyzowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.