III SA/Lu 998/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203040

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 lutego 2017 r. III SA/Lu 998/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Grymuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności celnej wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności celnej wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 23 listopada 2016 r. odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi.

Zarządzeniem z dnia 9 stycznia 2017 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 325 zł, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 16 stycznia 2017 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca nie uiściła wpisu.

W piśmie nadanym w dniu 24 stycznia 2017 r. skarżąca ponownie wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik skarżącej odebrał wezwanie w dniu 16 stycznia 2017 r., zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 23 stycznia 2017 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca wpisu nie uiściła.

Wskazać przy tym należy, że bez wpływu na bieg terminu do uiszczenia wpisu pozostaje okoliczność ponownego zgłoszenia przez skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy, skoro wniosek ten został wniesiony dopiero w dniu 24 stycznia 2017 r., a zatem już po upływie terminu do uiszczenia wpisu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.