III SA/Lu 996/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203022

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 lutego 2017 r. III SA/Lu 996/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Tchórzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 23 listopada 2016 r. oddalony został wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi. Postanowienie to uprawomocniło się bez zaskarżenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 stycznia 2017 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 325 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 16 stycznia 2017 r. Mimo wezwania, wpis od skargi nie został uiszczony.

W piśmie nadanym w dniu 24 stycznia 2017 r. skarżąca ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Przy tym według art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżąca Spółka, mimo prawidłowego wezwania, nie uiściła wpisu od skargi. Termin do jego uiszczenia upłynął bezskutecznie z dniem 23 stycznia 2017 r.

Wskazać przy tym należy, że bez wpływu na bieg terminu do uiszczenia wpisu pozostawała okoliczność ponownego zgłoszenia przez skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy, skoro wniosek ten został wniesiony dopiero w dniu 24 stycznia 2017 r., a zatem już po upływie terminu do uiszczenia wpisu.

W konsekwencji skarga podlegała odrzuceniu stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych względów i na podstawie powołanych przepisów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.