Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928366

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 października 2015 r.
III SA/Lu 984/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. t Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) maja 2015 r., Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 26 maja 2015 r., Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie aktualnego dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej (KRS, statut), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi oraz nadesłanie pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącej spółki przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi.

Wobec niewykonania powyższego zarządzenia, postanowieniem z dnia 23 września 2015 r., Sąd odmówił dopuszczenia pełnomocnika do udziału w sprawie. Jednocześnie, Sąd wezwał Spółkę do podpisania skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi Spółka odebrała w dniu 30 września 2015 r.

Pomimo upływu zakreślonego terminu nie został usunięty brak formalny skargi wskazany w wezwaniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przepis ten stosuje się także do braków skargi, stosownie bowiem do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie jednak z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., w przypadku gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd odrzuca skargę, a nie pozostawia ją bez rozpoznania.

Zarządzeniem z dnia 23 września 2015 r. Spółka została wezwana do podpisania skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi doręczono skarżącej w dniu 30 września 2015 r., zatem zakreślony siedmiodniowy termin upłynął dnia 7 października 2015 r.

Pomimo upływu terminu skarżąca nie podpisała skargi, ani nie nadesłała poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu skargi.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.