Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840230

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 listopada 2015 r.
III SA/Lu 962/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis (spr.).

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal, Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 10 listopada 2015 r. sprawy ze skargi D. S. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia winy i wymierzenia kary dyscyplinarnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.