Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748206

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 czerwca 2015 r.
III SA/Lu 92/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na postanowienie L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zarzutów do zarządzenia zabezpieczenia postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić skarżącej "A" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. skargę na postanowienie L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie zarzutów do zarządzenia zabezpieczenia.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 20 maja 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do nadesłania pełnego odpisu KRS, z którego wynikałoby, że J. G. był upoważniony do reprezentowania "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. w dacie udzielenia pełnomocnictwa z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi pełnomocnik Spółki odebrała w dniu 27 maja 2015 r.

W dniu 2 czerwca 2015 r. Spółka nadesłała odpis z KRS aktualny na dzień 18 listopada 2014 r.

Pomimo upływu zakreślonego terminu nie został usunięty brak formalny skargi wskazany w zarządzeniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w L. zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W rozpatrywanej sprawie wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi doręczono Spółce w dniu 27 maja 2015 r., zatem zakreślony siedmiodniowy termin upłynął w dniu 3 czerwca 2015 r.

Pomimo wezwania skarżąca, nie nadesłała aktualnego odpisu z KRS ani innego dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji Spółki w dacie udzielenia pełnomocnictwa z dnia 21 kwietnia 2015 r. w wyznaczonym terminie.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w L., odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

O zwrocie uiszczonego przez skarżącą wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.