Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1661656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
III SA/Lu 91/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na postanowienie L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów do zarządzenia zabezpieczenia postanawia: odrzucić skargę. 2

Uzasadnienie faktyczne

"A" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. postanowienie L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów do zarządzenia zabezpieczenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 stycznia 2014 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100,00 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącej w dniu 19 lutego 2015 r.

W związku z powyższym 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 26 lutego 2015 r. Skarżąca nie uiściła należnego wpisu w zakreślonym terminie.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w L. na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.