Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928357

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 października 2015 r.
III SA/Lu 905/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. C. na decyzję L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora N. G. i Kartograficznego w L. z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...), w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora N. G. i Kartograficznego w L. z dnia 28 maja 2015 r., znak: (...), mocą której uchylono decyzję Starosty L. z dnia 5 marca 2015 r., znak: (...), w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, oraz przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zarządzeniem z dnia 21 lipca 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego. Pismo z wezwaniem do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu w dniu 29 lipca 2015 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie uiścił wpisu, nie złożył również wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W świetle art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W świetle § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego zarządzeniem z dnia 21 lipca 2015 r. Wezwanie zostało doręczone w dniu 29 lipca 2015 r., do rąk własnych skarżącego. Pomimo upływu wyznaczonego terminu w dniu 5 sierpnia 2015 r., skarżący nie uiścił wpisu, nie składał też wniosku o przywrócenie terminu. Skarżący był prawidłowo pouczony o skutkach zaniechania czynności uiszczenia wpisu.

W tym stanie rzeczy, skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 w zw. z § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.