Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928356

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 listopada 2015 r.
III SA/Lu 896/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. spółki jawnej z siedzibą w N. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: zwrócić z urzędu P. spółce jawnej ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę 100 zł (sto) uiszczoną tytułem opłaty od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 21 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę P. spółki jawnej z siedzibą w N. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z zm., dalej: p.p.s.a.), sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

W związku z powyższym, stosownie do treści wyżej przywoływanego art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd postanowił zwrócić skarżącej kwotę 100 zł tytułem opłaconego wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.