Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844502

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 lutego 2014 r.
III SA/Lu 848/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal, Jadwiga Pastusiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 25 lutego 2014 r. sprawy ze skargi J. F. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.