Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1592925

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
III SA/Lu 830/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal, Ewa Ibrom (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 12 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi Wójta Gminy M. P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Nr (...) Wójta Gminy M. P. z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R. oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia (...) września 2013 r. nr (...) Wojewoda L., na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), dalej: u.s.g., stwierdził nieważność zarządzenia nr (...) Wójta Gminy M. P. z dnia (...) sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ nadzoru podniósł, że zakwestionowany akt powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R. U. S. narusza art. 36a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora (art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej (art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

Wojewoda podniósł, że wyżej wymienione przepisy nie mogły mieć zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ w dniu wydania zarządzenia stanowisko dyrektora szkoły w R. było obsadzone.

Powołując się na art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty Wojewoda stwierdził, że zasadą jest powierzenie stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych. Możliwe jest powierzenie stanowiska dyrektora na krótszy okres, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny. Uzależnione jest to od zaistnienia "uzasadnionego przypadku".

W okolicznościach niniejszej sprawy nie było możliwe skuteczne powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w R. od dnia (...) sierpnia 2013 r. U. S., ponieważ stanowisko to zostało w dniu (...) sierpnia 2010 r. powierzone D. H. na 5 lat szkolnych, a więc do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Organ nadzoru zwrócił uwagę, że Wójt Gminy M. P. zarządzeniem z dnia (...) lipca 2013 r. odwołał D. H. ze stanowiska dyrektora szkoły w R., jednak w dniu 1 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy M. P. z dnia (...) lipca 2013 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego zostało doręczone do Urzędu Gminy M. P. za pomocą faksu w dniu 1 sierpnia 2013 r., a 2 sierpnia 2013 r. zostało wysłane priorytetowym listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Z chwilą doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego, a więc w dniu 1 sierpnia 2013 r., wstrzymano wykonanie zarządzenia Wójta z dnia 9(...) lipca 2013 r. Organ nadzoru rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia (...) sierpnia 2013 r. stwierdził nieważność wspomnianego wyżej zarządzenia Wójta z dnia (...) lipca 2013 r. Stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia ma moc wsteczną od daty wydania aktu stwierdzającego nieważność. Skoro zatem dotychczasowy dyrektor nie został skutecznie odwołany, brak jest podstaw do powierzenia stanowiska dyrektora w trybie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Ponowne obsadzenie stanowiska dyrektora szkoły będzie możliwe jedynie w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego akt nadzoru wojewody.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Wójt Gminy M. P. wniósł o uchylenie powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego oraz zasądzenie kosztów postępowania. Zarzucił naruszenie - art. 36a ust. 1 i 4 ustawy o systemie oświaty poprzez niewłaściwą odmowę ich zastosowania na skutek błędnego ustalenia, że w dniu 12 sierpnia 2013 r. stanowisko dyrektora szkoły było obsadzone; - art. 91 ust. 1 u.s.g. poprzez jego zastosowanie w sytuacji braku podstaw do ingerencji nadzorczej oraz art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) poprzez nie wyjaśnienie dokładnie stanu faktycznego sprawy oraz nie rozpatrzenie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego.

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego wpłynęło faktycznie do Urzędu Gminy drogą pocztową dopiero w dniu 12 sierpnia 2013 r. Żaden faks z zawiadomieniem do Urzędu nie wpłynął. W tych okolicznościach błędne jest ustalenie Wojewody, że od dnia 1 sierpnia 2013 r. wstrzymane zostało zarządzenia Wójta w przedmiocie odwołania D. H. ze stanowiska dyrektora szkoły w R. Z tych przyczyn błędne jest też ustalenie organu nadzoru, że 12 sierpnia 2013 r., czyli w dniu wydania zaskarżonego zarządzenia, nie było wolnego stanowiska dyrektora szkoły. Do dnia 14 sierpnia 2013 r. w obrocie prawnym funkcjonowało zarządzenie Wójta z dnia (...) lipca 2013 r. o odwołaniu D. H. ze stanowiska dyrektora. Postępowanie konkursowe z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wyłonienia nowego dyrektora szkoły jest ważne. Organ nadzoru nie zgłosił żadnych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia konkursu.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda L. wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie. W uzasadnieniu organ podał, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego z dnia 1 sierpnia 2013 r. zostało przesłane faksem do Urzędu Gminy, czego dowodem jest wydruk kontrolny potwierdzający fakt wysłania faksu z aparatu nadawcy i odebrania przez aparat adresata.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega oddaleniu.

Przedmiotem kontroli Sądu jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z dnia (...) września 2013 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Wójta Gminy M. P. z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr (...) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R.

Sporna w niniejszej sprawie jest data doręczenia Wójtowi zawiadomienia z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy M. P. z dnia (...) lipca 2013 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R. D. H. oraz data wstrzymania wykonania wyżej wymienionego zarządzenia z dnia (...) lipca 2013 r.

Art. 91 ust. 2 u.s.g. stanowi, że organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie.

Wojewoda L. w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego z dnia 1 sierpnia 2013 r., orzekł o wstrzymaniu wykonania zarządzenia Wójta Gminy M. P. z dnia (...) lipca 2013 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R. D. H.

Ustalenie daty doręczenia Wójtowi wyżej wspomnianego zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego ma istotne znaczenie z uwagi na to, że Wójt Gminy M. P. już w dniu 2 sierpnia 2013 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w R. Następnie, zarządzeniem z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr (...) Wójt Gminy M. P. zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R., a zarządzeniem z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr (...) powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w R. U. S.

Inaczej mówiąc, wynik postępowania nadzorczego ma wpływ na ważność ogłoszonego w dniu (...) lipca 2013 r. konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w R. Podkreślić należy, że na skutek wstrzymania wykonania zarządzenia z dnia (...) lipca 2013 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w R. byłoby obsadzone i nie istniałyby przesłanki do ogłoszenia konkursu.

Wojewoda L. podnosi, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego z dnia 1 sierpnia 2013 r. zostało przesłane faksem do Urzędu Gminy tego samego dnia - 1 sierpnia 2013 r., czego dowodem jest wydruk kontrolny potwierdzający fakt wysłania faksu z aparatu nadawcy.

Wójt Gminy M. P. twierdzi natomiast, że nie otrzymał faksem zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego, zawiadomienie wpłynęło do Urzędu Gminy drogą pocztową dopiero w dniu 12 sierpnia 2013 r. i od tego dnia wstrzymane zostało zarządzenie Wójta w przedmiocie odwołania D. H. ze stanowiska dyrektora szkoły w R.

Wójt kwestionuje doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w dniu 1 sierpnia 2013 r. za pośrednictwem faksu.

Przepis art. 91 ust. 5 u.s.g. nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania nadzorczego, zmierzającego do stwierdzenia nieważności badanej uchwały lub zarządzenia. To odpowiednie stosowanie k.p.a. powinno obejmować co najmniej przepis art. 61 § 4 k.p.a., z którego wynika obowiązek powiadomienia gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego. Wojewoda L. dopełnił obowiązku zawiadomienia Wójta o wszczęciu postępowania nadzorczego doręczając je Wójtowi faksem i przez operatora pocztowego. Odpowiednie stosowanie k.p.a. nie wykluczało doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w inny sposób niż przewidziany w art. 39 k.p.a., w niniejszej sprawie faksem.

Z akt sprawy wynika, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego z dnia 1 sierpnia 2013 r. zostało przesłane Wójtowi Gminy M. P. w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz. 14:57 z wynikiem pozytywnym (wydruk kontrolny potwierdzający fakt wysłania faksu - k. 15 akt adm.). Tym samym nie zasługuje na uwzględnienie twierdzenie Wójta, że 1 sierpnia 2013 r. nie wpłynął żaden faks z Urzędu Wojewódzkiego w L. z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego. Zawiadomienie z dnia 1 sierpnia 2013 r. zostało również przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym z dnia 2 sierpnia 2013 r. Przesyłka była dwukrotnie awizowana: w dniu 5 sierpnia 2013 r. (adresat nieobecny) i 12 sierpnia 2013 r. Z adnotacji na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, że awizo pozostawiono w skrzynce Urzędu Gminy (k. 19 akt adm.). Przesyłka została odebrana w dniu 12 sierpnia 2013 r. przez pełnomocnika adresata - B. U.

Stwierdzić należy, że obowiązkiem wójta jest właściwa organizacja pracy urzędu celem prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wójt Gminy M. P., do którego kompetencji należy sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy jakim jest urząd, zgodnie z § 7 pkt 16 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy M., ustala regulamin pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania. Z § 14 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy M. P. wynika natomiast, że do zadań stanowiska ds. kadrowych i obsługi sekretariatu w szczególności należy prowadzenie rejestru przychodzących i wysyłanych faksów (j) i rozdzielanie korespondencji i przesyłek (k). Zadaniem Wójta było więc takie zorganizowanie pracy urzędu, aby korespondencja była prawidłowo odbierana i rozdzielana.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego i wstrzymaniu wykonania zarządzenia Wójta z dnia (...) lipca 2013 r. w sprawie odwołania D. H. ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w R. zostało prawidłowo doręczone w dniu 1 sierpnia 2013 r.

Skoro na skutek wstrzymania wykonania zarządzenia Wójta z dnia (...) lipca 2013 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w R. było obsadzone, to prawidłowe jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z dnia (...) września 2013 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Wójta Gminy M. P. z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr (...) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R. U. S., ponieważ brak było podstawy prawnej do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły innej osobie.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.