Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2151412

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 marca 2016 r.
III SA/Lu 810/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sędziowie WSA: Ewa Kowalczyk (sprawozdawca) Iwona Tchórzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na rozprawie sprawy ze skargi K. G. na decyzję L. Komendanta Policji z dnia (...) maja 2015 r. Nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie III SA/LU 716/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

K. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) z dnia (...) maja 2015 r. w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.

Zgodnie z dyspozycją art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tym innym toczącym się postępowaniem, o którym mowa w powyższym przepisie jest postępowanie w sprawie o sygn. akt III SA/LU 716/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ze skargi K. G. na orzeczenie (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) z dnia (...) marca 2015 r. w przedmiocie wydalenia ze służby.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał za zasadne zawieszenie niniejszego postępowania, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze III SA/Lu 716/15

Z tego względu, na podstawie powołanego na wstępie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.