Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928348

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
III SA/Lu 77/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. S. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zarejestrowania samochodu osobowego - w zakresie sprostowania oczywistej omyłki postanawia: sprostować oczywistą omyłkę zawartą w pkt II postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt III SA/Lu 77/15, w ten sposób, że wskazaną w nim błędnie kwotę: "800 zł (osiemset złotych)", zastąpić prawidłową kwotą: "200 zł (dwieście złotych)".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z przepisem art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Stosowanie zaś do art. 166 p.p.s.a., do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W wyniku niedokładności zawartej w pkt II sentencji postanowienia Sądu z dnia 28 października 2015 r. dotyczącego zwrotu skarżącej wobec cofnięcia skargi uiszczonego wpisu sądowego od skargi w kwocie 800 zł, doszło do oczywistej omyłki polegającej na wskazaniu błędnej wysokości wpisu podlegającego zwrotowi.

Tymczasem z akt sprawy bezspornie wynika, że skarżąca jednym poleceniem przelewu opłaciła wpisy od skarg w sprawach sygn. akt: III SA/Lu 75/15, III SA/Lu 76/15 III SA/Lu 77/15 i III SA/Lu 78/15, w łącznej wysokości 800 zł. W sprawie zaś niniejszej, stosownie do § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis od skargi wynosił 200 zł.

Z tych też względów dostrzeżone uchybienie należało uznać za niedokładność mającą charakter oczywistej omyłki w zakresie wysokości podlegającego zwrotowi wpisu od skargi. W tym stanie rzeczy konieczne było dokonanie sprostowania postanowienia we wskazanym powyżej zakresie.

Mając to na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 166 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.