Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402278

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 listopada 2013 r.
III SA/Lu 766/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "C." na informację Zarządu Województwa z dnia (...) lipca 2013 r., (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w zakresie małych projektów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie "C." wniosło skargę na informację Zarządu Województwa z dnia (...) lipca 2013 r., w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 października 2013 r. wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez podpisanie skargi oraz złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowanie strony skarżącej do wniesienia skargi i wskazującego sposób reprezentowania strony skarżącej (statut i wyciąg z KRS). Pouczono, że nieuzupełnienie skargi w terminie 7 dni będzie skutkowało jej odrzuceniem.

W dniu 30 października 2013 r. skargę w imieniu zarządu Stowarzyszenia podpisał M. Z. i złożył wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 30 października 2013 r. oraz kserokopię statutu Stowarzyszenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) skarga - obok warunków szczególnych wymienionych w tym przepisie - powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, w szczególności w świetle art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. musi zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Stosownie do treści art. 28 § 1 p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Osoby te mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 p.p.s.a.). Wykazanie umocowania wymaga formy dokumentu, a zwykle będzie to dokument urzędowy (odpis z KRS) lub prywatny (statut, umowa spółki).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) kwestię sposobu reprezentowania stowarzyszenia określa jego statut. W pkt 10 zamieszonym w rozdziale III Statutu Stowarzyszenia - Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. W pkt 11 określono, że Zarząd składa się od jednej do trzech osób, w tym prezesa oraz do dwóch wiceprezesów. Stosownie do treści KRS w skład zarządu wchodzą M. Z. (prezes), I. J. (wiceprezes) oraz P. Ż. (wiceprezes).

Z przedłożonego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wynika natomiast, że organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu, w tym udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

W niniejszej sprawie skarga złożona w imieniu Stowarzyszenia "C." została podpisana przez jednego członka zarządu - M. Z.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zarządzeniem z dnia 17 października 2013 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podpisanie złożonej skargi przez osoby do tej czynności umocowane zgodnie ze sposobem reprezentacji właściwym dla Okręgu Stowarzyszenia "C.".

Sąd rozpoznający skargę stwierdził, że mimo udzielenia odpowiedzi na powyższe wezwanie sądu, nie uzupełniono w rzeczywistości braku formalnego skargi. Z dokumentów nadesłanych przez stronę skarżącą wynika bowiem, że tylko jedna z osób podpisanych pod skargą, tj. M. Z. należy do kręgu osób uprawnionych - jednak nie samodzielnie - do reprezentacji Stowarzyszenia.

Skoro brak formalny skargi polegający na jej niepodpisaniu przez osoby do tego umocowane nie został prawidłowo uzupełniony, należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.